Που μπορούν να δουλέψουν οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Οι δυνατότητες των αποφοίτων των τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας:
-διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ02)
-προστασία, μελέτη και ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων
-εκτέλεση εργασιών πεδίου ανασκαφικής έρευνας και εθνογραφικής, λαογραφικής και ιστορικής επιτόπιας έρευνας
-επιστημονική έρευνα σε κέντρα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
-παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα βιοαρχαιολογίας, αναλυτικών τεχνικών αρχαιολογικού υλικού πολιτισμού, θεωρίας της αρχαιολογίας, ειδικών θεμάτων (νομισματική, επιγραφική, παλαιογραφία)
-παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα αρχειοθέτησης και οργάνωσης αρχείων και συλλογών
-συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και ανθρωπολογίας σε μουσεία και εκπαιδευτικά προγράμματα.
-Ξεναγοί. Απαιτείται παρακολούθηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού.
Λεπτομέρειες εδώ

Leave a Comment

three × 5 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here