Τα αντίστοιχα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

1)«Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κωδικός:110),
2)του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κωδικός:112),
3)του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κωδικός:114) και
4)του Πανεπιστημίου Κρήτης (κωδικός:116),
5)«Ιστορίας,Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κωδικός:177),
6)«Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κωδικός:104),

7)«Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (κωδικός:110),
Η επιλογή κατεύθυνσης Ιστορίας ή Εθνολογίας γίνεται στο Ε’ εξάμηνο.
8)«Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδικός:167) και
Η επιλογή κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Ιστορίας  γίνεται στο Ε’ εξάμηνο.
9)«Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου
Στο ΦΕΚ 2492Β/2014 αναφέρεται: για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας, αυτό γιατί αυτή τη χρονιά είχαμε μετεγγραφές από όλα τα έτη.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com