Σε πόσα χρόνια οι Αστυνομικοί αλλάζουν βαθμό.Όρια ηλικίας

«2. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.
β. Υπαστυνόμος Α΄ 5 έτη.
γ. Αστυνόμος Β΄ 6 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.
δ. Αστυνόμος Α΄ 6 έτη στο βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.
ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.
στ. Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στο βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό.
ζ. Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό.
η. Υποστράτηγος 1 έτος στο βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.».

2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Π.δ. 24/ 1997, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής: «2Α. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό και με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.
β. Υπαστυνόμος Α΄ 5 έτη.
γ. Αστυνόμος Β΄ 6 έτη.
δ. Αστυνόμος Α΄ 6 έτη.
ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό και 22 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
στ. Αστυνομικός Διευθυντής 4 έτη στο βαθμό και 26 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
ζ. Ταξίαρχος 3 έτη στο βαθμό και 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.».

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

«1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής
Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής:
Αντιστράτηγος – Αρχηγός 65° έτος
Αντιστράτηγος 63° έτος
Υποστράτηγος 62° έτος
Ταξίαρχος 61° έτος
Αστυνομικός Διευθυντής 59° έτος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58° έτος
Αστυνόμος Α΄ 57° έτος
Αστυνόμος Β΄ 55° έτος
Υπαστυνόμος Α΄ 55° έτος
Υπαστυνόμος Β΄ 55° έτος
astynomia1

1 σκέψη στο “Σε πόσα χρόνια οι Αστυνομικοί αλλάζουν βαθμό.Όρια ηλικίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.