Προγραμματισμός και οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

το έγγραφο

Προγραμματισμός και οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σε συνέχεια της υπ’αρίθμ. 129457/Δ7/04-08-16 Υ.Α. με θέμα «Προγραμματισμός και Οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού» σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των επισκέψεων των Υπευθύνων ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες δύνανται να αναπτυχθούν από τους υπεύθυνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού-ΚΕΣΥΠ ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:
α) Δράσεις αυτογνωσίας: Ανακαλύπτω τον εαυτό μου: Βιωματικές δράσεις αυτογνωσίας (διερεύνηση ενδιαφερόντων, προσωπικών επαγγελματικών αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων).
β) Λήψη απόφασης: Ενίσχυση των σχετικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της επικείμενης μετάβασης στη μετα-γυμνασιακή εκπαίδευση.
γ) Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης: Είδη πληροφοριών, πηγές και αναζήτηση πληροφοριών, ανάδειξη της σημασίας της ενεργού πληροφόρησης.
δ) Η επιλογή επαγγέλματος και οι παράγοντες που την επηρεάζουν:. Τα χαρακτηριστικά της εποχής μας (διεθνοποιημένη οικονομία, αγορά εργασίας).
ε) Ενημέρωση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Μετάβαση από το Γυμνάσιο στην επόμενη σχολική βαθμίδα, οι επιλογές που προσφέρονται στους απόφοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Βασικός σκοπός των προτεινόμενων δράσεων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι να παρακινηθούν και να βοηθηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να στοχαστούν πάνω στο ατομικό τους προφίλ, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους και να συλλέξουν πληροφορίες για τις ενδεχόμενες επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, για την ευχερέστερη πραγματοποίηση των αναφερθέντων δράσεων, να διευκολύνουν τους Υπευθύνους ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ κατά το στάδιο της διοργάνωσης.

Τελαυταία τροποποίηση 15 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 6 Σεπτεμβρίου, 2016