Δωρεάν συγγράμματα για τη λήψη 2ου πτυχίου

Η εν λόγω διάταξη αναφέρει ότι, στο άρθρο 37 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) προστέθηκε η παράγραφος 6 με το άρθρο 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83 / 11-5-2016), ως εξής:

« 6. α) Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα,

β) Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη, καθώς και η διάταξη της περίπτωση αα΄ της παρ.10 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 ( Α΄ 195).