Νέο πλαίσιο Europass: οι πολίτες θα μπορούν να προβάλλουν καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα τους

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Νέο πλαίσιο Europass: οι πολίτες θα μπορούν να προβάλλουν καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα τους
Στρασβούργο, 4 Οκτωβρίου 2016

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης όσον αφορά το Europass. Το Europass είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης όσον αφορά το Europass. Το Europass είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την αναθεώρηση αυτή η Επιτροπή έχει ως στόχο να απλουστεύσει και να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία αυτά για την ψηφιακή εποχή, καθώς και να προσθέσει μια νέα λειτουργία η οποία, με τη βοήθεια μαζικών δεδομένων, χαρτογραφεί και προβλέπει τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες.

Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται από το πολυτιμότερο αγαθό μας —τους πολίτες μας. Σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία οι δεξιότητες των πολιτών μας θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή μας. Το Europass αποτελεί έναν από τους πλέον χρησιμοποιούμενους και γνωστούς πόρους δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2005, έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass και εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευόμενοι σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν ετησίως συμπληρώματα διπλωμάτων και πιστοποιητικών χάρη στα οποία τα προσόντα τους είναι πιο αναγνωρίσιμα και εύκολα συγκρίσιμα στο εξωτερικό· με τη συνδρομή των σχετικών υπηρεσιών παροχής συμβουλών και υποστήριξης των κρατών μελών.

Το νέο πλαίσιο Europass θα βασιστεί στην επιτυχή αυτή μέθοδο με τα εύχρηστα εργαλεία, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να προσδιορίζουν και να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα εξής: ένα βελτιωμένο διαδικτυακό εργαλείο για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και προφίλ δεξιοτήτων, δωρεάν εργαλεία αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων, εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης ανά την Ευρώπη, και πληροφορίες και στήριξη για την αναγνώριση των προσόντων, καθώς και στοιχεία για το ποιες δεξιότητες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και πού ακριβώς στις αγορές εργασίας. Το νέο πλαίσιο Europass θα συνδέεται επίσης με άλλα εργαλεία και υπηρεσίες της ΕΕ στο πλαίσιο των συστημάτων εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασύνδεση των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες.
Τα εθνικά κέντρα στήριξης θα εξακολουθήσουν να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες στους πολίτες ώστε να τους επιτρέπουν να χαράσσουν την πορεία τους με βάση τις εξελίξεις στον τομέα των δεξιοτήτων και των προσόντων.

Η κ. Marianne Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Οι δεξιότητες ανοίγουν τον δρόμο προς την ευημερία και αποτελούν βασική προϋπόθεση για ποιοτικές θέσεις εργασίας. Με τις κατάλληλες δεξιότητες οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν με αυτοπεποίθηση το δυναμικό τους ως ενεργοί πολίτες στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Το νέο πλαίσιο Europass θα παράσχει στους πολίτες τα εργαλεία για την προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων τους με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες και επικουρικές υπηρεσίες, ώστε να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές όσον αφορά τις σπουδές και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η αναθεώρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο υποβλήθηκε στις 10 Ιουνίου 2016.

Ιστορικό

Το πλαίσιο Europass

Το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων, το Europass, θεσπίστηκε με την απόφαση 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004.

Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποστηριχθεί η κινητικότητα των πολιτών εντός της Ευρώπης, μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση και την απασχόληση. Αυξάνει την πληροφόρηση και την πρόσβαση όσον αφορά τα εργαλεία με τα οποία οι δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα προβάλλονται καλύτερα και γίνονται ευκολότερα κατανοητά από όσους μαθαίνουν, όσους αναζητούν εργασία, τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, καθώς και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ άλλων.

Στο επίκεντρο του υφιστάμενου πλαισίου Europass είναι ένα σύνολο εγγράφων:

  • το βιογραφικό σημείωμα Europass στο οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/-η συμπληρώνει τα προσόντα, την επαγγελματική πείρα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του/της·
  • το διαβατήριο γλωσσομάθειας Europass στο οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/-η συμπληρώνει τις γλωσσικές δεξιότητές του/της·
  • το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass το οποίο εκδίδεται από τις αρχές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, χορηγείται στους σπουδαστές μαζί με τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης σπουδών και προσθέτει ορισμένες πληροφορίες ώστε τα πιστοποιητικά να είναι πιο εύκολα κατανοητά, ιδίως από τους εργοδότες ή τα ιδρύματα εκτός της χώρας έκδοσης·
  • το συμπλήρωμα διπλώματος Europass το οποίο εκδίδεται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χορηγείται στους αποφοίτους μαζί με το πτυχίο ή το δίπλωμα, ώστε τα εν λόγω εκπαιδευτικά προσόντα να είναι πιο εύκολα κατανοητά, ιδίως εκτός της χώρας στην οποία απονεμήθηκαν·
  • το έγγραφο κινητικότητας Europass για την καταγραφή κάθε περιόδου οργανωμένης εκπαίδευσης ή κατάρτισης που πραγματοποιείται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο συμπληρώνεται από τους οργανισμούς προέλευσης και υποδοχής.

Το Europass αριθμεί από το 2005 πάνω από 126 εκατομμύρια επισκέψεις στον δικτυακό του τόπο· έχουν τηλεφορτωθεί πάνω από 93 εκατομμύρια υποδείγματα εγγράφων, ενώ έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass, καθιστώντας το μακράν το πιο δημοφιλές εργαλείο.

Μια αξιολόγηση του πλαισίου Europass που διενεργήθηκε το 2013 κατέδειξε τα επιτεύγματά του. Τα έγγραφα Europass έχουν χρησιμοποιηθεί από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων και έχουν βοηθήσει τους χρήστες να αλλάξουν θέση ή τόπο εργασίας (πάνω από το 60 % των ερωτηθέντων χρηστών ανέφεραν ότι το βιογραφικό σημείωμα, το διαβατήριο γλωσσομάθειας και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού είχαν καθοριστική σημασία στην αλλαγή αυτή) και να αποκτήσουν ευκαιρίες μάθησης, όπως η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (το 46 % των χρηστών του συμπληρώματος πιστοποιητικού, το 50 % των χρηστών του διαβατηρίου γλωσσομάθειας και χαμηλότερα ποσοστά των ερωτηθέντων χρηστών των άλλων εγγράφων).

Επιπλέον, το Europass διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα εντός της ίδιας χώρας (το 40 % των ερωτηθέντων χρηστών μετακινήθηκαν εντός της χώρας προέλευσής τους). Τα έγγραφα χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερα από τον μέσο όρο ποσοστά χρήσης του βιογραφικού σημειώματος, ενώ στη Γαλλία το έγγραφο κινητικότητας Europass έχει προσαρμοστεί, ώστε να χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερόμενους για την παρουσίαση του προφίλ δεξιοτήτων τους.

Πηγή: http://ec.europa.eu/

europass-biografiko-cv