Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών ΤΕΕ (ΦΕΚ)

Το άρθρο 29 του νόμου 4439/2016 εδώ
Το παραπάνω άρθρο καθορίζει τις διαδικασίες για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα.
Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες 13 ειδικότητες:
α) πολιτικών μηχανικών,
β) αρχιτεκτόνων μηχανικών,
γ) μηχανολόγων μηχανικών,
δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών,
ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών,
στ)χημικών μηχανικών,
ζ) μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών,
η) ναυπηγών μηχανικών,
θ) ηλεκτρονικών μηχανικών,
ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης,
ια) μηχανικών περιβάλλοντος,
ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων,
ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης
Mechanical_Engineering