Τι αλλάζει στις κατατακτήριες εξετάσεις

Άρθρο 74 νόμου 4485/2017
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά µε κατατακτήριες εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης σε τρία µαθήµατα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην επιλογή των υποψηφίων µε εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθµούν µε τον τελευταίο κατατασσόµενο στο Τµήµα
υποδοχής ως υπεράριθµων.
5. Το εξάµηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τµήµα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 7ου εξαµήνου για Τµήµατα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαµήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων ή ασκήσεων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης.
Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόµενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε µαθήµατα ή ασκήσεις, τα οποία σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος υποδοχής.
5α. Θέσεις εισακτέων που έµειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017, καλύπτονται µέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόµενου ποσοστού εισακτέων, µε την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιµέρους µαθήµατα. Οι ανωτέρω κατατασσόµενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται, για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, στο α΄ εξάµηνο
σπουδών του οικείου Τµήµατος. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόµενων ακαδηµαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισµού του οικείου Α.Ε.Ι..»

Τελαυταία τροποποίηση 5 Απριλίου, 2018 | 1η Δημοσίευση: 3 Αυγούστου, 2017

3 σκέψεις στο “Τι αλλάζει στις κατατακτήριες εξετάσεις

  1. Η κατάργηση της βασης του 10 (στα επιμερους μαθηματα) στις κατατακτηριες ισχυει μονο σε περιπτωση που προκυψουν κενες θεσεις η γενικά?

Τα σχόλια είναι κλειστά.