ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ 2017-18 & ΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ 2017-18
[ΑΔΑ: Ω5ΦΜ4691Ω2-ΩΕ5]

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΑΣ 2017-18

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίµησής τους
ΑΙΤΗΣΗ, από 12/6/2017 έως 31/8/2017.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:
α) Με το βαθµό Τίτλου Σπουδών
β) Με κοινωνικά – οικονοµικά κριτήρια

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Βαθµός τίτλου σπουδών – Ο βαθµός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα µόρια, όσα
και ο βαθµός, µε µετατροπή του κλασµατικού µέρους σε δεκαδικό.
2. Κοινωνικά κριτήρια – Θα υπολογίζονται αθροιστικά:
• Πολύτεκνοι – 2 µόρια
(Ζητείται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριµήνου της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειµένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο
πολύτεκνης οικογένειας, ή β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σ’ αυτή την περίπτωση
θα ζητείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
• Χαµηλό Εισόδηµα – 1 µόριο
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά το ποσό των 9.163€.
Ζητείται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονοµικού έτους
εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φόρου εισοδήµατος ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούται σε
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
• Ορφανοί από ένα γονέα – 1 µόριο
• Ορφανοί και από τους δύο γονείς – 3 µόρια
(Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή
αντίγραφο οικογενειακής µερίδας ∆ήµου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας
ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει).
• Παραπεµπόµενοι από ιδρύµατα – 1 µόριο
(Θα πρέπει η παραποµπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας)
• Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου – 2 µόρια
(Ζητείται βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό από Επιµελητήριο, ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή
Ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ κλπ), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα
επιλογής του υποψηφίου).