Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές σε γιατρούς ανά κάτοικο και θέλουμε και άλλους!

Γραφείο Τύπου

Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

 

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 60261/3-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) Προκήρυξης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του  συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», υποβλήθηκαν έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας) 22.678 μοναδιαίες αιτήσεις, ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

206

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

219

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

158

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

514

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

757

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

9427

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

477

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2605

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1635

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

850

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

3580

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

2250

 

Σήμερα συντάχθηκαν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα tomy.moh.gov.gr οι Πίνακες Κατάταξης με βάση τα στοιχεία που έχουν υπευθύνως δηλώσει οι υποψήφιοι. Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, από όπου και θα καταρτιστούν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης.

Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς επίσης και τα κριτήρια μοριοδότησης ελέγχθηκαν διεξοδικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι παρά την περί του αντιθέτου εσκεμμένη φημολογία, εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας σημαντικός αριθμός γιατρών, κυρίως, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιάτρων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δυστυχώς, όμως για άλλη μια φορά παρατηρήθηκε διαχρονική δυσκολία η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω brain drain να καλυφθούν με επάρκεια θέσεις στην περιφέρεια και τα νησιά. Στους λοιπούς κλάδους παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων. Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, αναμένεται εντός του ερχόμενου διμήνου να τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός από τις νέες δομές.

Γιατροί ανά 1000 κατοίκους στις χώρες του ΟΟΣΑ 2009

Τελαυταία τροποποίηση 20 Φεβρουαρίου, 2020 | 1η Δημοσίευση: 17 Σεπτεμβρίου, 2017