Οι δεκάδες τρόποι πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2016_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2017.xls

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ
1.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ_ΓΕΛ_2017.xls
2.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ_ΕΠΑΛ_2017.xls

ΑΘΛΗΤΕΣ

1.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 10% ΓΕΛ 2016 KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
2.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
3.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 10% ΕΠΑΛ 2015 KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
4.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 10% ΕΠΑΛ 2016 KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
5.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΤ.2_ΠΑΝΕΛ.2017.xls
6.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΠΑΛ KAT. 2_ΠΑΝΕΛ.2017.xls

ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
1.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%_ΠΑΝΕΛ.2017.xls

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕ
2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕ
3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝ
4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝ
5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝ
6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝ
7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2016-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.201
8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ

1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ_ΠΑΝ
2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ_ΠΑΝ
3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ_ΠΑΝ
4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ_ΠΑΝ

ΟΜΟΓΕΝΩΝ

1.ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ_ΠΑΝΕΛ_2017.xls
2.ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΟΣ_ΠΑΝΕΛ_2017.xls
3.ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 1_ΠΑΝΕΛ_2017.xls
4.ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 2_ΠΑΝΕΛ_2017.xls
5.ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 3_ΠΑΝΕΛ_2017.xls
6.ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 4_ΠΑΝΕΛ_2017.xls
7.ΒΑΣΕΙΣ_ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤ. 5_ΠΑΝΕΛ_2017.xls

ΣΤΡΑΤΟΣ
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών, του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της παραγράφου 1α του άρθρου 11 του Ν.3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας
β. Των παραγράφων 1β του άρθρου 11 του Ν.3648/2008 που αφορούν:
(1) Τέκνα – αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεως τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. (4). Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παραγράφου 1β εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο. γ. Της παραγράφου 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 3%, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997, όπως ισχύει. δ. Του άρθρου του Ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών).

AEN
(οι αριθμοί εισακτέων είναι από την προκήρυξη του 2017, τα ποσοστά παραμένουν σταθερά )
2.1. σε ποσοστό 10%, ήτοι 99 Έλληνες σπουδαστές/στριες (52 Πλοίαρχοι και 47 Μηχανικοί), υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων.
2.2. σε ποσοστό 3% , ήτοι 31 Έλληνες σπουδαστές/στριες (16 Πλοίαρχοι και 15 Μηχανικοί), υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.
2.3. σε ποσοστό 2%, ήτοι 20 Έλληνες σπουδαστές/στριες (11 Πλοίαρχοι και 09 Μηχανικοί), υποψηφίων
(α)ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,
(β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

Τελαυταία τροποποίηση 15 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 7 Νοεμβρίου, 2017