Πανελλήνιες ενώσεις, εταιρίες και σύλλογοι εκπαιδευτικών πληροφορικής

• ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών), 1977
• Π.Ε.ΚΑ.Π. (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής), 1996
• Σ.Τ.Ε.Μ.Π. (Σύλλογος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Πληροφορικής), 1997
• Ε.Π.Ε. (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος), 2000
• Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-
ΤΠΕ), 2006
http://e-diktyo.eu/
• ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση), 2006
• Ε.Μη.Π.Ε.Ε. (Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας), 2006
http://www.computer-engineers.gr/
• e-ΤΕΕ (Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), 2007

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com