Ίδρυση Τομέων στο τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ

Ίδρυση Τομέων στο τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός των γνωστικών τους αντικειμένων
το ΦΕΚ

αποφασίζουμε:
Την ίδρυση τριών (3) Τομέων στο τμήματα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών:
i) Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού,
ii) Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων και
iii) Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών και καθαρισμό των γνωστικών τους αντικειμένων, ως εξής:
Α. Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Συστήματα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυή Συστήματα
2. Συστήματα Γνώσης
3. Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης
4. Λειτουργικά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός
5. Τεχνικές Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων
6. Τεχνητή Νοημοσύνη
7. Σημασιολογικός Ιστός
8. Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα
9. Δομές Δεδομένων
10. Βάσεις Δεδομένων
11. Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
12. Εξόρυξη Δεδομένων
13. Ανάκτηση Πληροφορίας
14. Διαχείριση και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
15. Μαζικά Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία Δεδομένων
16. Πληροφοριομετρία
Β. Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Τεχνολογία Λογισμικού
2. Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού
3. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
4. Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση
5. Μουσική Πληροφορική
6. Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή
7. Ανοικτές Τεχνολογίες
8. Ενσωματωμένα Συστήματα
9. Στατιστική και Πληροφοριακά Συστήματα
11. Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροηλεκτρονική
12. Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
13. Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση
14. Θεωρία Πληροφοριών-Θεωρητική Κρυπτογραφία
15. Επιχειρησιακή Έρευνα
16. Βελτιστοποίηση
17. Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
Γ. Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Επικοινωνιακά Συστήματα Η/Υ
2. Κατανεμημένα Συστήματα
3. Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών
4. Οπτικές Επικοινωνίες
5. Ασύρματα Δίκτυα
6. Δίκτυα Επικοινωνιών
7. Οπτικά Δίκτυα
8. Νανοδίκτυα
9. Έμπειρα Συστήματα Τεχνητή Νοημοσύνη
10. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
11. Γραφικά Υπολογιστών – Σύνθεση Ψηφιακών Εικόνων
12. Υπολογιστική Νοημοσύνη
13. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με εφαρμογές στη Βιοιατρική – Βιοπληροφορική
14. Ρομποτική Αντίληψη
15. Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα
16. Ανάλυση Πληροφοριών Μεγάλης Κλίμακας/ Δικτύων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ