Βάσεις και ανεργία για τις σχολές του ΕΜΠ

Έρευνα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ (2002 – 2010).


Το τμήμα των Αρχιτεκτόνων είναι με άριστα το 24000. Αν κάνουμε μια αναγωγή στα 20000 μόρια η βάση είναι 16147,5 μόρια.

Παρατηρούμε ότι τμήματα με  υψηλή βάση π.χ Χημικών Μηχανικών έχουν μεγαλύτερη ανεργία από τμήματα με χαμηλότερες βάσεις π.χ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
Το τμήμα ΣΕΜΦΕ έχει την μεγαλύτερη ανεργία

Leave a Comment

twenty + six =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here