10 κορυφαίες δεξιότητες για πετυχημένους εργαζόμενους του 21ου αιώνα

The top 10 skills for the 21st century worker, according this visual, include:

Critical thinking (κριτική σκέψη )
Leadership (Ηγεσία)
Communication (Επικοινωνία)
Collaboration (Συνεργασία)
Adaptability (Ικανότητα προσαρμογής)
Innovation (Καινοτομία )
Global citizenship (παγκόσμιος πολίτης)
Productivity and accountability (Παραγωγικότητα και λογοδοσία )
Enterpreneurialism (Επιχειρηματικότητα )
Accessing and synthesizing information (Πρόσβαση και σύνθεση πληροφοριών )

Νομίζω ότι το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα δεν καλλιεργεί καμία από τις παραπάνω δεξιότητες!