Για ποια επαγγέλματα αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό μέσω Διαδικτύου οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ – 13/08/2021 (σελ. 60)

Τι αναζητούν οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο;

Του Κυριάκου Φιλίνη

Η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics), η μηχανική μάθηση (machine learning) και η τεχνική νοημοσύνη (Artificial Intelligence) προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες σε αρκετούς τομείς της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης και της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), μέσω του προγράμματος Skills-OVATE (Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αγγελιών για τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο και, μέσω της επεξεργασίας τους με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρει στοιχεία σχετικά με τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις.

Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης τέτοιων μεθόδων στη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας είναι η αποτύπωση της ζήτησης για το ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητές του σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα που προκύπτουν μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό προγραμμάτων (επανα)κατάρτισης και πολιτικών ανάπτυξης και διακράτησης ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους μέθοδοι είναι εξαιρετικά χρήσιμες, παρά την αδυναμία τους να διαγνώσουν τη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες σε χώρες, περιφέρειες, κλάδους και επαγγέλματα όπου η δημοσίευση διαδικτυακών αγγελιών κενών θέσεων εργασίας δεν είναι ο συνηθέστερος τρόπος αναζήτησης προσωπικού.

Για ποια επαγγέλματα αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό μέσω Διαδικτύου οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι γνώσεις και δεξιότητες που ζητούν συνήθως από τους υποψηφίους;

Από την επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν τις διαδικτυακές αγγελίες κάλυψης κενών θέσεων εργασίας, οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις αναζητούν κυρίως:

Επιστήμονες, μηχανικούς και επαγγελματίες των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Οι δημοφιλέστερες γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται στις διαδικτυακές αγγελίες – εκτός των τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος – είναι οι δεξιότητες πρόσβασης και ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων, οι γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, οι προσωπικές δεξιότητες (π.χ. ατομική ανάπτυξη και επικοινωνία), οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και εργασίας σε ομάδες, οι γνώσεις ανάπτυξης και ανάλυσης λογισμικών και εφαρμογών, η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, η υπευθυνότητα, η δεξιότητα στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη συνεργασία, τη δημιουργία περιεχομένου και την επίλυση προβλημάτων, η εποπτεία ομάδων, ο προγραμματισμός υπολογιστικών συστημάτων και οι γνώσεις μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. Εκτός από την ικανότητα χειρισμού των μηχανημάτων ή του εξοπλισμού, οι επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ανάληψη ευθυνών και στις οργανωτικές δεξιότητες των υποψηφίων.

Βοηθοί στελεχών διοίκησης (π.χ. βοηθοί επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού κλάδου). Οι γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται συχνότερα στιςδιαδικτυακές αγγελίες κενών θέσεων εργασίας για την εν λόγω επαγγελματική κατηγορία είναι η δεξιότητα πρόσβασης, ανάλυσης και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων, η χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη συνεργασία, τη δημιουργία περιεχομένου και την επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, οι γνώσεις μάρκετινγκ και διαφήμισης, η εργασία σε ομάδα, οι προσωπικές δεξιότητες (π.χ. ατομική ανάπτυξη και επικοινωνία), οι γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, η δεξιότητα εκτέλεσης γενικών γραμματειακών και διοικητικών καθηκόντων και η επίλυση προβλημάτων.

Γενικότερα, οι δημοφιλέστερες γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται στο σύνολο των διαδικτυακών αγγελιών κενών θέσεων εργασίας – ανεξαρτήτως επαγγέλματος – που δημοσιεύονται από βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδαείναι η πρόσβαση και η ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή και οι γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης. Πρόκειται για γνώσεις και δεξιότητες ιδιαίτερα σημαντικές την εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο Κυριάκος Φιλίνης είναι Policy Analyst, ΣΕΒ