Οι απαραίτητες δεξιότητες για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Οι απαραίτητες δεξιότητες για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση

αναλυτική σκέψη και καινοτομία, ενεργός μάθηση ,δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία και η πρωτοβουλία, η κριτική σκέψη, η πειθώ, επίλυση πολύπλοκων προγραμμάτων, ηγεσία & διαπραγματευτικές ικανότητες, συναισθηματική νοημοσύνη

 

According to the report, here are the top 10 emerging skills for 2022:

1.Analytical thinking and innovation
2.Active learning and learning strategies
3.Creativity, originality, and initiative
4.Technology design and programming
5.Critical thinking and analysis
6.Complex problem-solving
7.Leadership and social influence
8.Emotional intelligence
9.Reasoning, problem-solving
10.Systems analysis andevaluation

And here are the top 10 declining skills for 2022:

1.Manual dexterity, endurance, and precision
2.Memory, verbal, auditory, and spatial abilities
3.Management of financial, material resources
4.Technology installation and maintenance
5.Reading, writing, math, and active listening
6.Management of personnel
7.Quality control and safety awareness
8.Coordination and time management
9.Visual, auditory, and speech abilities
10.Technology use, monitoring, and control

Σύμφωνα με την έκθεση, εδώ είναι οι 10 πρώτες αναδυόμενες δεξιότητες για το 2022: 

1.Αναλυτική σκέψη και καινοτομία
2.Ενεργές στρατηγικές μάθησης και εκμάθησης
3.Δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και πρωτοβουλία
4.Σχεδιασμός και προγραμματισμός τεχνολογίας
5.Κριτική  σκέψη και ανάλυση
6. Επίλυση σύνθετων προβλημάτων
7.Ηγεσία και κοινωνική επιρροή
8.Συναισθηματική νοημοσύνη
9.Αιτιολογία, επίλυση προβλημάτων
10.Ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων
Και εδώ είναι οι κορυφαίες 10 φθίνουσες δεξιότητες για το 2022:

1.Χειροτεχνική επιδεξιότητα, αντοχή και ακρίβεια
2.Μνήμη, λεκτικές, ακουστικές και χωρικές ικανότητες
3.Διαχείριση οικονομικών, υλικών πόρων
4.Εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογίας
5.Ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά και ενεργή ακρόαση
6.Διαχείριση του προσωπικού
7.Έλεγχος ποιότητας και συνειδητοποίηση της ασφάλειας
8.Συντονισμός και διαχείριση του χρόνου
9.Οπτικές, ακουστικές και ομιλίες
10.Χρήση, παρακολούθηση και έλεγχος της τεχνολογίας

πηγή