Τομείς με προοπτική ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας

Τομείς με προοπτική ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας

• η βιοϊατρική επιστήμη και τεχνολογία
• η παραγωγή, αποθήκευση και διανομή της ενέργειας
• οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT)
• τομείς συνδεόμενοι με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
• τομείς όπου η Ελλάδα ήδη έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης, όπως η ναυτιλία, η παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, και ο πολιτιστικός και ιατρικός τουρισμός

Λουκάς Παπαδήμος