Σύγκριση προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών

Τα παρακάτω στοιχεία είναι από έρευνα του ΑΠΘ το 2008:
Από τη συγκριτική ανάλυση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας (αναλυτικά στοιχεία δίνονται στο Παράρτημα Γ), προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
1. Η γενική εικόνα των προγραμμάτων σπουδών είναι ότι η πλειοψηφία των τμημάτων (ανεξάρτητα ειδικότητας) ακολουθούν, το μοντέλο “1-6, 7-9, 10”, όπου τα εξάμηνα 1-6 χρησιμοποιούνται για μαθήματα υποδομής-κορ-
μού, τα εξάμηνα 7-9 για μαθήματα κατεύθυνσης και το 10ο εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
2. Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών – Τα προγράμματα σπουδών παρουσιάζουν έντονη ομοιομορφία, και ακολουθούν τη γενική εικόνα που περιγράφεται στο σημείο 1.
3. Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Τα προγράμματα σπουδών γενικά αποκλίνουν από τη γενική εικόνα του σημείου 1 με σχετική εξαίρεση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στα υπόλοιπα τμήματα παρουσιάζεται μια σχετική ομοιομορφία με μαθήματα κατεύθυνσης που αρχίζουν ήδη από το 3ο ή 4ο εξάμηνο, ενώ τα μαθήματα υποδομής-κορμού συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών (με εξαίρεση το τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.).
4. Τμήματα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Και τα δύο τμήματα της χώρας ακολουθούν τη γενική εικόνα του σημείου 1.
5. Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών – Τα προγράμματα σπουδών παρουσιάζουν έντονη ομοιομορφία, και ακολουθούν τη γενική εικόνα του σημείου 1, με μικρή εξαίρεση του τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου τα εξάμηνα 7-8 παρέχονται επίσης για την εκπόνηση σπουδαστικής εργασίας, ενώ για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας παρέχονται τα εξάμηνα 9-10.
6. Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Τα προγράμματα σπουδών παρουσιάζουν έντονη ομοιομορφία, και ακολουθούν τη γενική εικόνα του σημείου 1, με μικρές παραλλαγές.
7. Τμήματα Χημικών Μηχανικών – Τα προγράμματα σπουδών παρουσιάζουν έντονη ομοιομορφία, και ακολουθούν τη γενική εικόνα του σημείου 1, με την εξαίρεση ότι τα μαθήματα υποδομής-κορμού συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
8. Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας – Τα προγράμματα σπουδών παρουσιάζουν έντονη ομοιομορφία, και ακολουθούν τη γενική εικόνα του σημείου 1, με την εξαίρεση ότι τα μαθήματα υποδομής-κορμού συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.