Δικαιολογητική εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο

Αίτηση για εγγραφή.
Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης