Τι γίνεται αν κάποιος/α εγκαταλείψει Στρατιωτική Σχολή

1. Οι σπουδαστές-τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζηµιώσεως στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990-ΦΕΚ 160 Α’, εκτός της περίπτωσης
εγγραφής τους σε άλλη σχολή των ΕΔ ή των Σωµάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004-ΦΕΚ 143 Α’).
2. Οι σπουδαστές-τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2525/1997- ΦΕΚ 188 Α’, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001-ΦΕΚ 90 Α’ ή µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µέχρι και την 15η Νοεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος επόµενης προτίµησης τους στο µηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται µόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη µε αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στη Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου-ης που υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη διαγραφή του-ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωµάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΥΕ) (άρθρο 9 του Ν. 3027/2002-ΦΕΚ 152 Α’).
3. Όσοι-ες σπουδαστές-τριες των σχολών του προηγούµενου εδαφίου διαγράφονται για λόγους υγειονοµικής καταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας µετά τις 15 Νοεµβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος της επόµενης προτίµησης του µηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τµήµα το συγκεκριµένο  ακαδηµαϊκό έτος, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων το επόµενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδηµαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.
4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούµενων περιπτώσεων, οι σπουδαστές-τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τµήµατος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ή του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αντίστοιχα.
5. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από τη γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο σπουδαστής-τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τµήµατα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
6. Όσοι -ες διαγράφονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων απολύονται και τους παρέχεται δικαίωµα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
7. Όσοι -ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν υποβάλλουν την προβλεπόµενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά µέσα στην προθεσµία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωµα εγγραφής σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους.
8. Επισηµαίνεται ότι, οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι, προκειµένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως µαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των ΕΔ, είτε ως µόνιµοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των ΕΔ και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσσονται στην ατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των µαθητών στη σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής τους, σύµφωνα µε τον οικείο οργανισµό της σχολής, η δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόµενη της διαγραφής τους από τη Σχολή Ικάρων, ακαδηµαϊκή περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως µόνιµοι στρατιωτικοί στις τάξεις των Ε? γίνεται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται νεότεροι όσων απέκτησαν το βαθµό κατά το ίδιο έτος.
9. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή-τριας από ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Παραρτήµατος (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωµα εισαγωγής στη Σχολή ή Τµήµα της επόµενης προτίµησής του που έχει δηλώσει στο
µηχανογραφικό δελτίο.