Τι αλλάζει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σήμερα λειτουργούν 2 σχολές  με 3 τμήματα η κάθε μια.

1.Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα Τμήματα:

1.Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
2.Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
3.Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

2.Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα Τμήματα:

4.Βιοτεχνολογίας
5.Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
6.Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Με το νόμο που ψηφίστηκε 18/1/2019:
Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταργούνται οι  από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οι  δύο υφιστάμενες
1.Σχολές Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και  Περιβάλλοντος και
2.Τροφίμων,  Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και ιδρύονται, με έδρα την Αθήνα, οι εξής Σχολές:

 • Επιστημών των Φυτών,
 • Επιστημών των Ζώων,
 • Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
 • Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής,
 • Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,
 • Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται σε Καρπενήσι, Θήβα, Άμφισσα και Αθήνα τα εξής Τμήματα:

 • ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, µε έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των Φυτών
 • ∆ιοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, µε έδρα τη Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
 • Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε έδρα την Αµφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
 • Γενικό, µε έδρα την Αθήνα
 • Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των Ζώων
 • Πληροφορικής στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
 • ∆ιαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίµων και ∆ιατροφής
 • Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρείται το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, στο οποίο η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών,

β) το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
γ)   το   Τμήμα    Βιοτεχνολογίας   εντάσσεται   στη   Σχολή    Εφαρμοσμένης   Βιολογίας   και Βιοτεχνολογίας
δ) το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Διατροφής,
ε) το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, και
στ) το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή  Επιστημών των Ζώων.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζουν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Εξαιρούνται τα τμήματα:

-Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

-Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον

-Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής

Που θα λειτουργήσουν όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπερδιπλασιάζεται όσον αφορά τον αριθμό των Τμημάτων (τα 6 τμήματα έγιναν 14) και των Σχολών του ( οι 2 σχολές έγιναν 6 )!!!!!!!!!!