Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό εύρεσης εργασίας στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στην Ελλάδα, το πρόβλημα της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης είναι εντονότερο μεταξύ των νέων.
Καταρχάς, μόλις το 55,8% των νέων που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκουν εργασία σε
διάστημα από ένα έως τρία έτη μετά την αποφοίτησή τους, ποσοστό που είναι και το χαμηλότερο μεταξύ
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ2).
Επιπλέον, από τους απασχολούμενους νεαρής ηλικίας, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, το 43,3% δεν απασχολείται σε θέσεις εργασίας που είναι ανάλογες των προσόντων τους
(Δ3). Αντίθετα, σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, προς τις οποίες μεταναστεύει μεγάλο
μέρος του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, το εν λόγω ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο (Ηνωμένο
Βασίλειο: 28,19%, Σουηδία: 19,94%, Γερμανία: 19,35%, Ολλανδία: 16,92%, Δ3)

Δ2. Ποσοστό απασχόλησης νέων (20-34 ετών) που έχουν αποφοιτήσει από την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση πριν από ένα έως τρία έτη (2017). Πηγή: Eurostat

Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας είναι υψηλός σε ορισμένα γνωστικά πεδία,
μεγάλος αριθμός υποψηφίων φοιτητών εξακολουθεί να κατευθύνεται σε σπουδές σε συναφή τμήματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περισσότεροι από ένας στους δύο νέους που
είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις «Ανθρωπιστικές σπουδές, γλώσσες και τέχνες»
απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν είναι σχετικές με το γνωστικό πεδίο τους (Δ6). Την ίδια στιγμή, το 12,9% των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προέρχεται από τμήματα του
συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, αποτελώντας την τρίτη πολυπληθέστερη ομάδα αποφοίτων (Δ7).
Δημιουργείται επομένως το ερώτημα για την ανάγκη αναθεώρησης και εξορθολογισμού της κατανομής
του αριθμού των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσή ανά γνωστικό πεδίο καθώς οι σημερινές
ανάγκες της οικονομίας και οι προβλέψεις για την τεχνολογική εξέλιξη δεν συνηγορούν υπέρ της
διατήρησης τμημάτων και αριθμού εισακτέων σε γνωστικά πεδία όπου σήμερα παρουσιάζεται υψηλή
οριζόντια αναντιστοιχία.

Δ7. Κατανομή των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ανά γνωστικό πεδίο (2016).
Πηγή: Eurostat

Ταυτόχρονα και παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού διαθέτει υψηλού επιπέδου
τυπικά προσόντα οι επιχειρήσεις είτε δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις απασχόλησης λόγω
έλλειψης ορισμένων δεξιοτήτων είτε εντοπίζουν ελλείψεις σε προσόντα και δεξιότητες του υφιστάμενου
προσωπικού τους. Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ6 από την οποία προκύπτει ότι το 36% των επιχειρήσεων
που συμμετείχαν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας («Ποσοτική έρευνα σε
βιομηχανικές επιχειρήσεις επί θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» Ιούλιος-Οκτώβριος 2018, Δ8).

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κάλυψη κενών θέσεων
απασχόλησης αναφέρουν, ως σημαντικότερο λόγο, την έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που είναι δυσκολότερο να εξευρεθούν είναι αυτές που αφορούν
στη συγκεκριμένη θέση εργασίας (τεχνικές/επαγγελματικές δεξιότητες, Δ9).

Δ9. Δεξιότητες με μεγαλύτερες δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
Πηγή: ΣΕΒ: «Ποσοτική έρευνα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις επί θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» Ιούλιος – Οκτώβριος 2018

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του υφιστάμενου
προσωπικού των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Ειδικότερα, το 46,2% των επιχειρήσεων
δήλωσε ότι το προσωπικό τους δεν διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες (ΣΕΒ (2018):
«Ποσοτική έρευνα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις επί θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» ΙούλιοςΟκτώβριος 2018).

Εστιάζοντας στις κατηγορίες επαγγελμάτων υψηλών προσόντων7 προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις
εντοπίζουν ελλείψεις στις γνώσεις και δεξιότητες των «Ανώτατων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών»
κυρίως στην «Οργάνωση και διοίκηση έργου», στις «Τεχνικές / επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται
για τη συγκεκριμένη εργασία» και σε μια σειρά οριζόντιων δεξιοτήτων όπως η «Ανάληψη πρωτοβουλιών»
(Δ10).

Δ10. Ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων στα «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη».
Πηγή: ΣΕΒ: «Ποσοτική έρευνα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις επί θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» Ιούλιος – Οκτώβριος 2018

Οι ελλείψεις που εντοπίζουν οι επιχειρήσεις στους «Επαγγελματίες» (οι οποίοι αποτελούν κατά βάση το
επιστημονικό προσωπικό τους) αφορούν κυρίως στις «Τεχνικές/επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται
για τη συγκεκριμένη εργασία» και ακολούθως στη «Διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας» και
στην «Οργάνωση και διοίκηση έργου (project management)» (Δ11)

Δ11. Ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων στους «Επαγγελματίες».
Πηγή: ΣΕΒ: «Ποσοτική έρευνα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις επί θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» Ιούλιος – Οκτώβριος 2018