Εντάξη Στρατιωτικών Σχολών στο 4ο ΕΠ από το Σχολικό Έτος 2019-2020

ΦΕΚ 11118Β/2019

Άρθρο
ΜΟΝΟ
1. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ», προστίθενται:
1]ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ- ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
2]ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  (Σ.Μ.Υ.Ν.) – ΣΤΡΑΤ. -ΣΧΟΛΕΣ
3]ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
2. Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2019