1116 θέσεων τακτικού προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας

(Αριθμός 2Κ/2019)
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του
Υπουργείου Υγείας

asep_2019_7

asep_manual

http://www.asep.gr/guide/2K_2019/specialcasesproof.html