Σύγκριση κλιμάκωσης μορίων Πανελλαδικών ΓΕΛ για 2018 και 2019

pe19_stat_morion_gel

2 thoughts on “Σύγκριση κλιμάκωσης μορίων Πανελλαδικών ΓΕΛ για 2018 και 2019

  1. Στην κλάση <=18500<19000 της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών έχει γραφεί 1, μάλλον λαθεμένα κατά άποψή μου . Το αντίστοιχο ποσοστό δε συμφωνεί.

    • Σας ευχαριστώ πολύ, έχετε δίκιο το διόρθωσα. Το 1 αντικαταστάθηκε με το σωστό 283.

Leave a Comment

eighteen + 4 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here