Και άλλη διάταξη υπέρ των κολεγίων

Το Ευρωδικαστήριο επανέλαβε ότι πρέπει να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009

Ακόμη ένα «όπλο» προστέθηκε στη φαρέτρα των ιδιωτικών κολεγίων που διεκδικούν την ισότιμη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους με εκείνα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σε προδικαστικό ερώτημα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης προς το Ευρωδικαστήριο με αφορμή υπόθεση αποφοίτου κολεγίου που έχει προσληφθεί στο Δημόσιο και διεκδικεί ισότιμα δικαιώματα με αποφοίτους δημοσίων ιδρυμάτων, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) απαντά ότι οι αρμόδιες αρχές κράτους-μέλους οφείλουν να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολεγίων, ακόμη και αν το πτυχίο τους δεν έχει αναγνωριστεί ως ομοταγές από τις εθνικές αρχές.

Ειδικότερα, η διάταξη στην οποία στηρίχτηκε το ΔΕΚ για την απόφασή του αναφέρει χαρακτηριστικά με βάση τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες: «Οι αρμόδιες αρχές κράτους-μέλους υποδοχής οφείλουν,σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν παρακολούθηση μαθημάτων ελάχιστης διάρκειας τριών ετών,να επιτρέψουν σε υπήκοο κράτους-μέλους, κάτοχο διπλώματος που έχει χορηγηθεί από αρμόδια Αρχή άλλου κράτους-μέλους να ασκεί το επάγγελμά του υπό τις αυτές προϋποθέσεις με εκείνες που ισχύουν για τους κατόχους εθνικών διπλωμάτων».

Το Ευρωδικαστήριο διευκρινίζει ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων γίνεται ακόμη και αν το δίπλωμα κατοχυρώνει εκπαίδευση η οποία έχει αποκτηθεί συνολικά ή εν μέρει από ίδρυμα του κράτους-μέλους υποδοχής, το οποίο, κατά τη νομοθεσία του κράτους αυτού, δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν αναγνωρίστηκε ως ομοταγές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών είχε «ταράξει τα νερά» στον τομέα της αναγνώρισης των πτυχίων, καλώντας τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ- πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) να εξετάζει αν οι πραγματοποιηθείσες σπουδές στα κολέγια είναι ισότιμου επιπέδου με τις σπουδές που πραγματοποιούνται στα ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, θέτοντας ευθέως θέμα αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων των κολεγίων και όχι μόνο των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας θέλησε να κλείσει το θέμα σημειώνοντας ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει.

TO BHMA