Αναμονές ιατρικών ειδικοτήτων

Δείτε τις λίστες αναμονής για ιατρικές ειδικότητες ανά Περιφέρεια:

 1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 2. Περιφέρεια Αττικής
 3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 4. Περιφέρεια Ηπείρου
 5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 6. Περιφέρεια Θεσσαλίας
 7. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 9. Περιφέρεια Κρήτης

2 thoughts on “Αναμονές ιατρικών ειδικοτήτων

 1. Καλημέρα.
  Γνωρίζετε αν προηγούνται οι πτυχιούχοι γιατροί με σοβαρή πάθηση στην επετηρίδα για αναμονή ιατρικής ειδικότητας;

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com