Αναπληρωτές Α/θμιας 5-9-2019

05-09-19 Προσλήψεις 16.191 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2019-2020 προσλαμβάνονται:

α) 2.005 εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ08.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ79.01.ΕΑΕ, ΠΕ86.ΕΑΕ, ΠΕ91.01.ΕΑΕ, ΠΕ91.02.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047082).

β) 4.083 εκπαιδευτικοί κλάδων EAE (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ) ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047057).

γ) 120 εκπαιδευτικοί κλάδων EAE (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ) ως προσωρινοί αναπληρωτές στα ΚΕΣΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5048220).

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ= 2005+4083+120=6208

δ) 2.280 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047058).

ε) 7.025 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047065).

στ) 668 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5045765).

ζ) 10 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στα μειονοτικά σχολεία για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΕ60 Καταμέτρηση 2280
ΠΕ70 Καταμέτρηση 4053
Γενικό πλήθος 6333

ΠΕ05 Καταμέτρηση 82
ΠΕ06 Καταμέτρηση 444
ΠΕ07 Καταμέτρηση 200
ΠΕ08 Καταμέτρηση 1171
ΠΕ11 Καταμέτρηση 345
ΠΕ79.01 Καταμέτρηση 417
ΠΕ86 Καταμέτρηση 310
ΠΕ91.01 Καταμέτρηση 657
ΠΕ91.02 Καταμέτρηση 29
Γενικό πλήθος 3655

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΡΟΗ ΕΑΕ ΠΕ60 & Π70
ΠΕ60 Καταμέτρηση 813
ΠΕ70 Καταμέτρηση 5287
Γενικό πλήθος 6100

ΡΟΗ ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΠΕ01 Καταμέτρηση 8
ΠΕ02 Καταμέτρηση 431
ΠΕ03 Καταμέτρηση 276
ΠΕ04.01 Καταμέτρηση 92
ΠΕ04.02 Καταμέτρηση 30
ΠΕ04.04 Καταμέτρηση 24
ΠΕ04.05 Καταμέτρηση 13
ΠΕ06 Καταμέτρηση 24
ΠΕ08 Καταμέτρηση 71
ΠΕ11 Καταμέτρηση 72
ΠΕ78 Καταμέτρηση 84
ΠΕ79.01/ΤΕ16 Καταμέτρηση 93
ΠΕ80 Καταμέτρηση 95
ΠΕ81 Καταμέτρηση 2
ΠΕ82 Καταμέτρηση 16
ΠΕ83 Καταμέτρηση 9
ΠΕ84 Καταμέτρηση 2
ΠΕ85 Καταμέτρηση 1
ΠΕ86 Καταμέτρηση 111
ΠΕ87.03 Καταμέτρηση 3
ΠΕ87.05 Καταμέτρηση 1
ΠΕ87.06 Καταμέτρηση 11
ΠΕ87.08 Καταμέτρηση 3
ΠΕ88.01 Καταμέτρηση 82
ΠΕ88.02 Καταμέτρηση 78
ΠΕ88.03 Καταμέτρηση 12
ΠΕ88.04 Καταμέτρηση 52
ΠΕ88.05 Καταμέτρηση 35
ΠΕ89.01 Καταμέτρηση 41
ΠΕ89.02 Καταμέτρηση 14
ΠΕ91.01 Καταμέτρηση 14
ΠΕ91.02 Καταμέτρηση 1
ΤΕ01.13 Καταμέτρηση 1
ΤΕ01.19 Καταμέτρηση 3
ΤΕ01.20 Καταμέτρηση 1
ΤΕ02.02 Καταμέτρηση 1
ΤΕ02.04 Καταμέτρηση 1
ΤΕ02.06 Καταμέτρηση 2
Γενικό πλήθος 1810

ΣΜΕΑΕ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕ08 Καταμέτρηση 2
ΠΕ91.01 Καταμέτρηση 2
ΠΕ91.02 Καταμέτρηση 1
Γενικό πλήθος 5

Τελαυταία τροποποίηση 21 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 8 Σεπτεμβρίου, 2019