Μετεγγραφές φοιτητών με αδελφό/ή που σπουδάζει

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αίτηση για μετεγγραφή δύνανται να υποβάλουν τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2018), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α’ (για φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 12.500 ευρώ)
α) Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση της δυνατότητας αιτήσεως μετεγγραφής.
β) Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής.
γ) Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, ελλείψει αντιστοιχιών, τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β’ (νια φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 ευρώ)

Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Το οικονομικό κριτήριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος έως 5.000 ευρώ, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 37818/Z1/05-03-2018 (ΦΕΚ Β’ 862/12-3-2018) Υ.Α.
Ειδικότερα,
Εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέρφια φοιτητές:
α) μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
i. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα που διαμένουν οι γονείς τους μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
ii. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
iii. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
β) εναλλακτικά μπορούν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, που αφορά το εισόδημα έως 12.500 ευρώ κατά κεφαλήν. Ήτοι έχουν δύο δυνατότητες και μπορούν να επιλέξουν στο Πληροφοριακό Σύστημα των αιτήσεων είτε την Περίπτωση Α’ είτε την Περίπτωση Β’.\

 

7 σκέψεις στο “Μετεγγραφές φοιτητών με αδελφό/ή που σπουδάζει

 1. Καλησπέρα κύριε Καλοδήμο και συγχαρητήρια για το έργο που προσφέρετε.Η κόρη μου πέρασε στη Νομική της Θεσσαλονίκης με17.996 μόρια και σκεφτόμαστε για μετεγγραφή στην Αθήνα.Ο γιος μου βρίσκεται στο ν+1έτος των σπουδών του στην Αθήνα όπου είναι και η μόνιμη κατοικία μας. Το κατακεφαλήν εισόδημα είναι 3.500ευρώ. Πιστεύετε ότι δικαιούται την μετεγγραφή; Αν ναι, στο εγχειρίδιο χρήσης των μετεγγραφών (για αδέρφια φοιτητές) στην σελίδα13 να κάνει αίτηση μετεγγραφής από κοινού ή με την γενική διαδικασία;Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Μόνο με κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια, έχετε 4 μόρια, το 2020 η βάση ήταν 4 μόρια επομένως έχετε πιθανότητες.
   Λόγω αδελφού δεν μπορείτε

  • Δεν μπορείτε να πάρετε μετεγγραφή στη μόνιμη κατοικία λόγω αδελφού που σπουδάζει. Μόνο με Οικ και Κοιν κριτήρια.
   Η Νομική το 2020 είχε βάση 4 μόρια . 4 μόρια έχετε και εσείς . Άρα υπάρχει πιθανότητα μετεγγραφής

   (app) Μετεγγραφές Βάσεις

 2. Αιτώ μετεγγραφή για το φυσικό Θεσσαλονίκης όπου φοιτά η αδελφή μου και κατοικούν οι γονείς μου. Το κατά κεφαλήν εισόδημα μας είναι χαμηλότερο των 5000 ευρώ. Δικαιούμαι τη μετεγγραφή 100% ή υπάρχει αριθμητικός περιορισμός των δικαιούχων μετεγγραφής? Ευχαριστώ.
  Μαστορέκα Μαρία

Τα σχόλια είναι κλειστά.