07-02-2020: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη (800) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου ανά Περιφερειακή Ενότητα ή
νησί καθορίζεται ως εξής:
 Π.Ε. Λέσβου: Διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.
 Π.Ε. Σάμου: Εκατό ογδόντα (180) θέσεις.
 Π.Ε. Χίου: Εκατό εξήντα (160) θέσεις.
 Π.Ε. Κω: Εκατό (100) θέσεις.
 Νήσος Λέρος: Ογδόντα (80) θέσεις.
 Νήσος Σύμη: Είκοσι (20) θέσεις.
 Νήσος Κάλυμνος: Δέκα (10) θέσεις.
 Νήσος Μεγίστη: Δέκα (10) θέσεις.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες/ίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου
προκηρύχθηκαν με την παρούσα θέσεις πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων………..

Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

Leave a Comment

four × 1 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com