Τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων και δομών εκπαίδευσης για την αποφυγή διάδοσης του covid-19

  • Θέμα: Τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των δομών εκπαίδευσης για την αποφυγή διάδοσης του covid-19
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_4810b.pdf (173 kB)

Leave a Comment

seven + 17 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here