Τι αλλάζει στο τρόπο υπολογισμού του Γενικού Μέσου Όρου για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου

Στο Σ/Ν για την Τεχνική Εκπαίδευση:

Άρθρο 126

Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου – Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019

  1. Στην περ. α) του άρθρου 102 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) μετά τις λέξεις και «μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων» διαγράφονται το σημείο στίξης και οι λέξεις «,με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 102 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

α) «Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. β) «Ομάδα Α’»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

γ) «Ομάδα Β’»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 110 του ν. 4610/2019 διαγράφονται και  το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 110

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν.».

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com