Γνωρίζω το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

πατήστε εδώ
πατήστε πάνω στο όνομα του κάθε τμήματος για να δείτε το σχετικό Video

uowm-me-vaseis-2020
Τα 2/3 των Τμημάτων το 2020 είχε βάση κάτω από 10.000 μόρια.
Το 2021 έχουμε 10% περισσότερους εισακτέους από το 2020.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com