Το ΟΠΑ ανταποκρίθηκε στις ανάγκες σε 6 από τους 10 πτυχιούχους του.

Οι 6 στους 10 έμειναν ικανοποιημένοι ή αλλιώς 4 στους 10 δεν έμειναν ικανοποιημένοι που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε τι γίνεται σε άλλα πανεπιστήμια.
Και σε αυτή την έρευνα αποτυπώνεται η τραγική εικόνα των υποδομών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

τα παραπάνω στοιχεία είναι από έρευνα του ΟΠΑ.

Leave a Comment

20 − 19 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here