Αριθμός εισακτέων στις Σχολές Λιμενικού με τις πανελλαδικές 2023

Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023

Αριθμός εισαγομένων ιδιωτών
1. Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-
2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε
είκοσι τέσσερις (24) και σε εξήντα (60), αντιστοίχως. Το 2022 είχαμε 27 και 100 αντίστοιχα.

Το ΦΕΚ 20230200294

Leave a Comment

4 × 2 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com