Αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές με τις Πανελλαδικές 2023

Το ΦΕΚ 20230200312

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις
του σχολικού έτους 2022-2023, καθορίζεται σε οκτακόσιους πενήντα (850) και σε εκατό(100) αντιστοίχως.

Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 – 2022 για τη σχολή: ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Μέσος Ορος 10 ετίας : 377
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 10 ετίας :730
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 10 ετίας :250

Σχόλιο του Διαχειριστή : Πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε τόσους πολλούς εισακτέους!

Leave a Comment

nineteen + 12 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com