Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στις Σχολές της Πυροσβεστικής

1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, καθορίζεται σε πενήντα (50) θέσεις

2 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024.

Άρθρο 1 Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 καθορίζεται σε διακόσια σαράντα (240).