Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Αξιωματικών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού
έτους 2022-2023 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

Το ΦΕΚ 20230202269

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) θέσεις και θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) και σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αρ. 31/27.9.2022 ΠΥΣ 33/2006, θέσεις.
α) Πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από τους πέντε πρώτους κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, βάσει της περ. δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.δ. του άρθρου 39
του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).
β) Ποσοστό 15% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καθορίζεται στην περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.β του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, με εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023:
βα) Δεν προκύπτουν θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησε βεβαίωση συμμετοχής
τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022).
γ) Από το συνολικό αριθμό των θέσεων, ποσοστό 20%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους
Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.γ. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).
δ) Είκοσι (20) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υποψήφιους. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
δα) Δύο (2) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022 σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε
όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση.
δβ) Οι υπόλοιπες δεκαοχτώ (18) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023.
2. Από τον αριθμό των εισακτέων επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο
και συγκεκριμένα στην περ. δβ:
α. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 3%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. α΄ της παρ. 1
(Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.
β. Δεν προκύπτουν θέσεις (0), σε απόδοση ποσοστού 2%, από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της
περ. β΄ της παρ. 1 (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.
γ. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 7%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ΄ της παρ. 1
(Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.
δ. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 3%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ΄ της παρ. 1
(Δ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Πυροσβεστών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2022-2023

Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2022-2023 καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170).
α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι εννέα (9) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:
αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.
αβ) Οι υπόλοιπες οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023.
β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι εκατόν εξήντα μία (161), θα καλυφθούν ως εξής:
βα) Δεκαέξι (16) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2021, 2022), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα (10) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 40%, ήτοι έξι (6) θέσεις.

ββ) Οι υπόλοιπες εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα
μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023.
2. α) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. ββ της παρ. 1:
αα. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορία της περ. α΄
της παρ. 2 (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.
αβ. Τρεις (3) θέσεις, σε ποσοστό 2%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. β΄
της παρ. 2 (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.
αγ. Εννέα (9) θέσεις, σε ποσοστό 6%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ΄
της παρ. 2 (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.
αδ. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ΄
της παρ. 2 (Δ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.
αε. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 1%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. ε΄ της παρ. 2
(Ε΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει.
β) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. βα της παρ. 1:
βα. Μία (1) θέση, η οποία προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ΄ της παρ. 2 (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53), όπως ισχύει, που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το έτος 2022 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση).

Σχολιάστε

3 × 1 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here