Τα καλύτερα Ελληνικά Πανεπιστήμια σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ 2023

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) αξιολόγησε τα Ελληνικά Πανεπιστήμιά για την κατανομή του 20% της κρατικής χρηματοδότησης με ποιοτικά κριτήρια. Το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων που συμπληρώθηκαν από τα ΑΕΙ, εντάσσονται σε πέντε ενότητες ως εξής:
Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου,
Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,
Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,
Δ) τη διεθνοποίηση και
Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.
Το πρώτο κριτήριο  είναι υποχρεωτικό και από τα υπόλοιπα 4 επιλέγονται 2. Δηλαδή έχουμε συνολικά 3 ενότητες για κάθε Πανεπιστήμιο.
Η επιλογή των ενοτήτων για κάθε ΑΕΙ παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 2, ως ακολούθως:

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ταξινόμηση ανά κριτήριο. Η κατάταξη στο σύνολο μορίων δεν έχει νόημα γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις ανόμοια πράγματα. 

Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου,

Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,

Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,

Δ) τη διεθνοποίηση

Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Στο σύνολο :

Τα παραπάνω δεδομένα αντλήθηκαν από τον παρακάτω πίνακα της ΕΘΑΑΕ στον οποίο η κατάταξη έχει γίνει αλφαβητικά με βάση το πεδίο ΑΕΙ (εκτός ΑΣΠΑΙΤΕ) :

Το ΕΜΠ είναι πρώτο και στις 3 κατηγορίες που συμμετέχει!