Αξιολόγηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ

Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ( t.ly/wIcA ) δημοσιεύεται άρθρο του κ. ΑΠ. ΛΑΚΑΣΑ που αναφέρεται σε αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Η αξιολόγηση έγινε με βάση πέντε ενότητες (Α,Β,Γ,Δ,Ε) .

Α.Συγκεκριμένα, η πρώτη υποχρεωτική ενότητα αφορά τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου, περιλαμβάνει συνολικά 16 δείκτες, για τους οποίους το εύρος του «άριστα» είναι από 40 έως 150 μόρια. Ενδεικτικά, αξιολογούνται ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου (όσο μικρότερος τόσο καλύτερα, με άριστα το 100) και το ποσοστό των αποφοίτων στην κανονική διάρκεια σπουδών (άριστα το 50). Από την άλλη, εκτιμάται η θέση κάθε ΑΕΙ σε διεθνείς αξιολογήσεις.

Β.Η δεύτερη ενότητα έχει 10 δείκτες και τιτλοφορείται «αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού». Μεταξύ των δεικτών περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση που έχει λάβει το ίδρυμα από ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά μέλος ΔΕΠ (με άριστα τα 60 μόρια), το μέσο πλήθος διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν ανά μέλος ΔΕΠ (άριστα το 70) και το πλήθος των έργων του ιδρύματος που χρηματοδοτούνται από το European Research Council-ERC (20 μόρια το καθένα).

Γ.Στην τρίτη ενότητα με 11 δείκτες και τίτλο «διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης», περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δείκτες για το ποσοστό ενεργών φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ο συνολικός αριθμός των τεχνοβλαστών ή startup

Δ.Στην τέταρτη ενότητα, που αφορά τη διεθνοποίηση, περιλαμβάνονται μεταξύ των 13 δεικτών το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών στο σύνολο των ενεργών φοιτητών, το πλήθος των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών τύπου «joint/dual degrees».

Ε. Στην πέμπτη ενότητα, για την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, μεταξύ των 11 δεικτών είναι η αναλογία γυναικών – ανδρών στα μέλη ΔΕΠ, το ποσοστό αιθουσών προσβάσιμων από ΑμεΑ και το πλήθος επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνονται από τους φοιτητές.

Το αποτέλεσμα είναι ο παρακάτω πίνακας:

Η ενότητα Α ήταν υποχρεωτική για όλους. Στην συνολική βαθμολογία πρώτο είναι το ΕΚΠΑ. Η συνολική βαθμολογία όμως δεν μπορεί να είναι μέτρο σύγκρισης γιατί προκύπτει από το άθροισμα διαφορετικών ενοτήτων. Σύγκριση μπορεί να γίνει στη βαθμολογία στην ενότητα Α. Η κατάταξη στην ενότητα Α είναι η παρακάτω:

Σε αυτή είναι 1ο το Χαροκόπειο και 2ο το ΕΚΠΑ! Προβληματισμό προκαλούν οι 6 τελευταίες θέσεις .

Καλοδήμος Δ.