Πανεπιστήμια : Μπαίνουν πολλοί και παίρνουν πτυχίο λίγοι με καθυστέρηση 2 χρόνια.

Με 6 χρόνια ο Μέσος χρόνος απόκτησης πτυχίου για 4ετης σπουδές και 20% το ποσοστό αποφοίτησης στην κανονική διάρκεια καταλαμβάνουμε την τελευταία θέση στην ΕΕ.

Ο Δείκτης Α1.2 προσμετρά το ποσοστό των αποφοίτων του έτους που έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε κανονικό χρόνο σπουδών (ν έτη) ως προς το σύνολο των αποφοίτων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους (Σχήμα 69). Υπολογίζεται από το πηλίκο των αποφοίτων με διάρκεια σπουδών ν
έτη από όλα τα ΠΠΣ του Ιδρύματος ως προς το σύνολο των αποφοίτων κάθε διάρκειας, επί τοις εκατό.

Ο εθνικός μέσος όρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν τα ΑΕΙ στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ, ήταν 20%. Θεωρείται αρκετά χαμηλός και σε συνδυασμό με τις τιμές του Δείκτη Α1.3, καταδεικνύει την δυσκολία που έχουν οι Έλληνες φοιτητές να πάρουν το πτυχίο τους εντός της τυπικής διάρκειας των σπουδών τους. Δεκατρία ιδρύματα (13) από τα 23 έχουν ποσοστό αποφοίτων στην κανονική διάρκεια σπουδών πάνω από τον μέσο όρο, με τις καλύτερες επιδόσεις να σημειώνονται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (43%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (34%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (32%) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (31%). Οι χαμηλότερες επιδόσεις σημειώνονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ (0%), το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (1%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πολυτεχνείο Κρήτης (9%).
Ο Δείκτης Α1.3 παρακολουθεί τον μέσο χρόνο λήψης πτυχίου των αποφοίτων κάθε ιδρύματος εντός του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. Επειδή η τυπική διάρκεια των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διαφέρει (4-ετή, 5-ετή και 6-ετή ΠΠΣ), ο δείκτης καταγράφει τη μέση απόκλιση από την κανονική διάρκεια σπουδών και χρόνο λήψης πτυχίου (απόκλιση από 1). Υπολογίζεται από το πηλίκο της διάρκειας σπουδών σε ημέρες για κάθε απόφοιτο, ως προς το σύνολο των ημερών της κανονικής διάρκειας σπουδών (ν). Το άθροισμα του ατομικού χρόνου διάρκειας σπουδών των αποφοίτων, ως προς το σύνολο των αποφοίτων, είναι ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου. Τα σχετικά δεδομένα για το ακαδ. έτος 2020-21 φαίνονται στο Σχήμα 70


Το 2021, στο ποσοστό αποφοίτων επί των φοιτητών (Σχήμα 30), η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με ποσοστό μόλις 9,69%, το οποίο απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (23,28%). Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται σημαντική στρέβλωση από τη συμπερίληψη των ανενεργών φοιτητών στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού της Ελλάδας. Τη δεύτερη δυσμενέστερη επίδοση εμφανίζει η Τουρκία (14,09%), ενώ σε χαμηλές θέσεις βρίσκονται οι Κάτω Χώρες (18,23%) και η Σουηδία (18,04%). Τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων επί των φοιτητών στην Ευρώπη εμφανίζουν η Ιρλανδία (38,94%) και η Γαλλία (31,47%)

Πηγή δεδομένων Έκθεση ΕΘΑΑΕ 2022

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς