Νόμος 5082: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Το ΦΕΚ : 20240100009

Άρθρο 3 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης
1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Άρθρο 7 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης –
Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 4763/2020
Στον ν. 4763/2020 (Α’ 254), μετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης
1. Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) οργανώνονται στους ακόλουθους επιμέρους
τομείς:
α) Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης.
β) Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής.
2. Ο Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης οργανώνει και πραγματοποιεί: α) προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, β) προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων, που απευθύνονται σε καταρτιζόμενους – μαθητευομένους που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου – Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, των περ. ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που χορηγείται στους αποφοίτους επιπέδου πέντε (5) μετά από πιστοποίηση, με την
προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ολοκλήρωση της φοίτησής τους και γ) προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των φορέων υποδοχής.
3. Ο Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής αποτελείται από τα Γραφεία Επαγγελματικής
Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Σ.Α.Ε.Κ. της παρ. 2 του άρθρου 32, ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. α)
της παρ. 2 του άρθρου 32 και δύναται να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.»