Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο μπορεί να λειτουργήσει και Τεχνολογική Κατεύθυνση

Σύμφωνα με την Υ.Α 113201/Α2/1-9-2009 (ΦΕΚ2120Β/2009):
Από το σχολικό έτος 2009−2010, στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, μπορεί να λειτουργεί, πέραν της θεωρητικής, και η τεχνολογική Κατεύθυνση−Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής ή Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 153816/Α2/28.11.2008 υπουργική απόφαση, εφόσον εξασφαλίζεται η εγγραφή και φοίτηση σε κάθε μία κατεύθυνση, τουλάχιστον πέντε (5) μαθητών σε κάθε τάξη.
2. Η λειτουργία της τεχνολογικής κατεύθυνσης σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας της θεωρητικής κατεύθυνσης.
3. Αν στη Β΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, σε συγκεκριμένο σχολικό έτος, δεν λειτουργήσει τεχνολογική κατεύθυνση, επειδή δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί το επόμενο σχολικό έτος να λειτουργήσει η ίδια κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου.