Τα 2 Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ΜΟΝΟ ΣΠΑΝΙΑ δίνουν το 46,4% των μορίων

Σε πολλά δημοσιεύματα αναφέρεται ότι στη περίπτωση που τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι 6 τότε : «2 Μαθήματα βαρύτητας →47% συνολικού βαθμού» . Αυτό είναι λάθος .
Τα 2 Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας δίνουν το 47% των συνολικών μορίων , εάν δεν υπάρχουν ειδικά μαθήματα, (για την ακρίβεια 46,6%) ΜΟΝΟ στην σπάνια περίπτωση που και οι 6 βαθμοί πρόσβασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίσοι. Στη γενική περίπτωση τα 2 Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας συνεισφέρουν από 0% έως 100%. Δηλαδή 0% όταν γράψουμε και στα 2 Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας μηδέν, και 100% όταν στα τέσσερα άλλα μαθήματα οι βαθμοί είναι μηδέν και στο ένα ή τα 2 Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας οι βαθμοί δεν είναι μηδέν.

Καλοδήμος Δημήτρης
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com