ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 – 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 – 2010

epas_eg_2009_2010.zip

Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2009 – 2010

Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151, 31490)
θα εισαχθούν διακόσιοι δεκαπέντε (215) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
4. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
6. Ξυλουργών –Επιπλοποιών    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
7. Κομμωτικής Τέχνης    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
8. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ    είκοσι (20) μαθητές-τριες
9. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων    είκοσι (20) μαθητές-τριες

Leave a Comment

4 × 1 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here