Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 10 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

εδώ

Αποφασίζουμε
Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέσεων για φοιτητές μετ
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στις 5.110, οι οποίες κατανέμονται
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών(Π.Μ.Σ.) ως ακολούθως :
Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εκπαίδευση Ενηλίκων (180) – Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120) –
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (75) – Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας (45) – Σπουδές στην Εκπαίδευση (670) – Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)
Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Διασφάλιση Ποιότητας (370) – Διαχείριση Αποβλήτων (280) – Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320) –
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45) – Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60) –
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (80) – Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα
Πληροφοριακά Συστήματα (100) – Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120) –
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140) – Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (35) –
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90) – Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού(60)
Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395) – Διοίκηση Πολιτισμικών
Μονάδων (400) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390) – Τραπεζική (445)
Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60) – Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (60) – Ακουστικός Σχεδιασμός
και Πολυμέσα (30)
2) Τον καθορισμό 511 θέσεων (ποσοστό 10%) επιπλέον των ανωτέρω 5.110 θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ που δεν κατέχουν
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.