Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών κα υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο ΦΕΚ 3423Β/2013 αναφέρεται:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι 6 ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι 10 ώρες για τη εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δε θα ξεπερνά 37.500 ώρες κατ’ έτος.
Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών.