Ωρολόγια Προγράμματα

Γυμνάσιο & Λύκειο

1 Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου.
2 Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.
3 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Το ΦΕΚ 20210203791

ΕΠΑΛ Α και Β
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
Το ΦΕΚ 20180202187

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 2022-2023
(ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, ΑΔΑ: 6ΤΥΒ4653ΠΣ-ΕΛΣ όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/6-6-2017, ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017, ΑΔΑ : Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ και την ΥΑ Φ2/89289/Δ4/31-5-2018, ΦΕΚ 2122/Β/8-6-2018, ΑΔΑ : 6Θ164653ΠΣ-Ε90) Ο ορισμός των μαθημάτων ως εξεταζόμενων ή μη έγινε με την ΥΑ Φ4/72379/Δ4/9-5-2019 (ΦΕΚ 1675/Β/14-5-2019, ΑΔΑ: ΩΠΞΥ4653ΠΣ-ΧΣΦ) Αναμένεται έκδοση ΥΑ για την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην Γ’ Τάξη
Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αναφέρονται στην ΥΑ Φ.153/31088/Α5/18-03-2022 (ΦΕΚ 1419/Β/24-03-2022)

Το ΦΕΚ 20170201426 Το ΦΕΚ 20170202072 Το ΦΕΚ 20180202122 Το ΦΕΚ 20190201675