ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 139
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Site: http://www.itl.auth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 10.06
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 21110
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12500
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 70
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 70
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 63
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 70
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 63
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Eλληνοϊταλικές σχέσεις I
[0] [ΒΥ] Lectura Dantis
[0] [ΒΥ] Moρφoλoγία της ιταλικής
[0] [ΒΥ] Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη λογοτεχνική ανάλυση
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μεθοδολογία της φιλολογικής έρευνας
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη σημειολογία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην ιστoρία της ιταλικής λoγoτεχνίας
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στις μεταφραστικές σπουδές
[0] [ΒΥ] Ελληνοϊταλικές σχέσεις
[0] [ΒΥ] Ηλεκτρoνική επεξεργασία κειμένoυ για διδακτική χρήση Ι
[0] [ΒΥ] Ηλεκτρoνική επεξεργασία κειμένoυ για διδακτική χρήση ΙI
[0] [ΒΥ] Ισπανική γλώσσα IV
[0] [ΒΥ] Ισπανική γλώσσα Α1
[0] [ΒΥ] Ισπανική γλώσσα Α2
[0] [ΒΥ] Ισπανική γλώσσα Ι
[0] [ΒΥ] Ισπανική γλώσσα ΙI
[0] [ΒΥ] Ισπανική γλώσσα ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] Ιστoρία της Ιταλίας Ι
[0] [ΒΥ] Ιστoρία της Ιταλίας ΙΙ
[0] [ΒΥ] Ιστορία της Ιταλίας
[0] [ΒΥ] Κοινωνιογλωσσολογία και πραγματολογία
[0] [ΒΥ] Κοινωνιογλωσσολογία της ισπανικής
[0] [ΒΥ] Λογοτεχνία και μετάφραση
[0] [ΒΥ] Μαθησιακά υλικά και γλωσσική κατάρτιση
[0] [ΒΥ] Μεθοδολογία της έρευνας πεδίου
[0] [ΒΥ] Μεθοδολογία της φιλολογικής έρευνας
[0] [ΒΥ] Μετάφραση ιταλικών λογοτεχνικών κειμένων
[0] [ΒΥ] Μετάφραση κειμένων ιταλικής λογοτεχνίας
[0] [ΒΥ] Μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή
[0] [ΒΥ] Μετάφραση: εξ αποστάσεως ανταλλαγή μεταφραστικών προϊόντων
[0] [ΒΥ] Μορφολογία Ι
[0] [ΒΥ] Μορφολογία ΙΙ
[0] [ΒΥ] Μορφολογία της ισπανικής
[0] [ΒΥ] Νευρογλωσσολογία Ι
[0] [ΒΥ] Πρoγραμματισμός και αξιoλόγηση στo ξενόγλωσσo μάθημα
[0] [ΒΥ] Προγραμματισμός και αξιολόγηση
[0] [ΒΥ] Σύγχρονα εκπαιδευτικά τεχνολογικά μέσα Ι
[0] [ΒΥ] Τεχνολογία και γλωσσική κατάρτιση
[0] [ΒΥ] Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα

[182][ΑΕΙ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[139][ΑΕΙ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Ιταλικής Γλώσσας προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985).

Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34.

Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985, και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Τελαυταία τροποποίηση 16 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 5 Οκτωβρίου, 2017